ZUPPORTS ช่วยบริหาร
การนำเข้าหรือส่งออก
ได้ง่าย ครบ จบในที่เดียว
ZUPPORTS ช่วยบริหาร การนำเข้าหรือส่งออก
ได้ง่าย ครบ จบในที่เดียว
แพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยผู้นำเข้าส่งออก เปรียบเทียบและจองขนส่ง ติดตามสถานะเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า ส่งออก

บริการของเรา

ZUPPORTS Bidding

ผู้นำเข้าส่งออกสามารถเปรียบเทียบ ค่าขนส่งระหว่างประเทศได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

ZUPPORTS Tracking

ติดตามสถานะเอกสาร สถานะการขนส่ง และติดตามเอกสารวางบิลขนส่ง ผ่านระบบออนไลน์
ติดตามสถานะเอกสาร สถานะการขนส่ง
และ ติดตามเอกสารวางบิลขนส่ง
ผ่านระบบออนไลน์

ZUPPORTS Analytics

การประมวลผลข้อมูลแนวโน้มค่าขนส่งระหว่างประเทศแสดงผลแบบรายงานหรือ กระดานสรุปผล
การประมวลผลข้อมูลแนวโน้มค่าขนส่งระหว่างประเทศแสดงผลแบบรายงาน
หรือ กระดานสรุปผล

ZUPPORTS
ช่วยให้คุณ

เพิ่มโอกาสการขนส่ง

ช่วยให้คุณหาเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์
ที่มีสเปซพร้อมให้บริการ

ลดต้นทุน

แนะนำเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์จาก
ZUPPORTS Network
เพื่อเสนอราคาขนส่งเปรียบเทียบ
เป็นการเพิ่มทางเลือกและลดต้นทุน

ประหยัดเวลา

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ระบบบริหารงานที่ครบถ้วนและแม่นยำ

รองรับทุกช่องทางการขนส่งระหว่างประเทศ

ขนส่งทางบก  |  ขนส่งทางทะเล  |  ขนส่งทางอากาศ

ลูกค้าของเรา

ความคิดเห็นจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ZUPPORTS

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ ZUPPORTS

ลงทะเบียน ทดลองใช้งานฟรี

กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณลงทะเบียนเรียบร้อยเเล้ว ทีมงานจะรีบติดต่อกลับ

ข่าวสาร